Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2019

Celkový objem tržeb v textilním a oděvním průmyslu u firem s 20 a více zaměstnanci v 1. polovině roce 2019 dosáhl slušných 28,5 mld. Kč a potvrdil se tak dlouhodobý trend růstu tohoto odvětví, který započal v roce 2010 a byl přerušen pouze v loňském roce. Tento růst tradičně táhnul textilní průmysl, avšak nyní je tomu naopak, výraznější tempo růstu tržeb je zaznamenáváno u průmyslu oděvního. V celém odvětví došlo k úbytku počtu zaměstnanců, což je způsobeno jednak neuspokojivou situací na trhu práce, jednak úspornými opatřeními díky růstu mezd. Pozitivní je tak růst produktivity práce, která rostla, jak v textilním, tak i v oděvním průmyslu. Její růst je jak v textilním, tak v oděvním průmyslu vyšší než růst objemu vynaložených mzdových prostředků.

V zahraničním obchodu textilním a oděvním zbožím, obdobně jako v předchozích letech, převažují dovozy nad vývozy, a to díky výraznému dovozu oděvního zboží, které je dále patrně redistribuováno z ČR do dalších evropských zemí. Meziročně ale došlo v případě oděvního zboží ke snížení v položce vývozu. Vezmeme-li v úvahu výrazné zvýšení tržeb v oděvním průmyslu, tak to může naznačovat, že české oděvní zboží nalézá ve větší míře uplatnění na domácím trhu. V případě textilního zboží dlouhodobě převažuje kladná obchodní bilance a větší uplatnění na domácím trhu, ve srovnání s loňským prvním pololetím, není plně prokazatelné.

Napsat komentář