Projekt MODATOP krok k větší pružnosti odborného vzdělávání

Jedním z problémů, který v současnosti musí evropská ekonomika řešit, je malá pružnost pracovního trhu. Zatímco například v České republice se akutně nedostává zaměstnanců, v jiných zemích EU je vysoká nezaměstnanost, a to zvláště mladých lidí bez praxe.

Firmy v České republice, které se potýkají s vyčerpaným pracovním trhem, jsou „zcela paradoxně“ nuceny obracet se na potenciální zaměstnance z třetích zemí, protože z těch členských států EU, kde je vyšší nezaměstnanost, do České republiky uchazeči o zaměstnání nepřichází.

Dalším problémem, se kterým se naše firmy potýkají, je poměrně vysoký věk zaměstnanců, a tím i dříve či později očekávaná generační obměna.

K tomu čelí české střední odborné školství nedostatku učňů a studentů, kteří by mohli po absolvování studia nastoupit na uvolněná místa po těch zaměstnancích, kteří odejdou do důchodu.

V takovéto situaci vystupuje do popředí potřeba úzké spolupráce škol a vzdělávacích institucí s výrobními firmami. K podpoře odborného vzdělávání je možné mimo jiné využít prostředků evropského programu ERASMUS+.

Podpora spolupráce podniků a škol

Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu (ATOK) je v rámci tohoto programu zapojena do mezinárodního projektu MODATOP – MODA TRAINING ON PRACTICE, jehož cílem je strategické partnerství odborného vzdělávání a výrobní praxe. Projekt je zaměřen na intenzivní podporu spolupráce podniků a škol při odborné přípravě a vzdělávání žáků, studentů a případně i dospělých pro textilní a oděvní průmysl.

Tento projekt koordinuje španělská asociace ASECOM  Asociación de Empresas de Confección y Moda de la Comunidad de Madrid a účastní se ho vedle ATOK také portugalská asociace  ATP – ASSOCIAÇÃO TÊXTIL E VESTUÁRIO DE PORTUGAL, italská hospodářská komora Made in Vicenza, Itálie a společnost CONFORM S.C.A.R.L. a dále z české strany TZÚ – Textilní zkušební ústav a portugalské vzdělávací centrum MODATEX  Centro de Formação Profissional da Indústria Têxtil, Vestuário, Confeção eLanifícios.

Délka studentské praxe jako leitmotiv

V rámci skupinové diskuse, která proběhla v jarních měsících ve společnosti 2G v Louce, hodnotily oslovené textilní a oděvní firmy vcelku negativně neexistenci jednotného výukového systému kombinujícího výuku ve škole s praxí ve firmách, přičemž jako jeden z nejvýznamnějších faktorů ovlivňujících kvalitu absolventa byla považována délka studentské či učňovské praxe.

Shoda panovala v názoru, že by stát měl finančně či daňově zvýhodnit takové firmy, které praxe umožňují, přesto mezi oslovenými obecně převládala ochota na vzdělávání participovat, jak vyjádřil jeden z účastníků diskuse: „Samozřejmě, pokud ve firmě probíhá praxe, tak to firmy něco stojí. Stojí to mistry odborného výcviku, stojí to provoz učňovského střediska. Samozřejmě dětem vyplácíme nějakou odměnu za produktivní práci, takže firma do toho investuje rovněž.“

Škola, která zajišťuje učební či studijní obor, musí mít rámcový vzdělávací program, který schvaluje zřizovatel školy, což je zpravidla kraj. Při vytváření vzdělávacího programu by se mělo vycházet z Národní soustavy kvalifikací (NSK) a Národní soustavy profesí (NSP), které jsou zpracovány na základě potřeb podnikatelského prostředí a adaptovat je na konkrétní podmínky v daném kraji. Tam, kde již probíhá spolupráce firmy se školou, má taková firma zpravidla možnost obsah výuky ovlivnit, případně zajistit pro školu odborného vyučujícího.

V této situaci, kdy spolu škola a firma už spolupracují, lze využít výsledky projektu MODATOP, který je primárně orientován na systém duálního vzdělávání, protože v jeho rámci bylo vytvořeno jednotné internetové prostředí, ve kterém jsou na jednom místě uloženy výukové programy i zkušební testy k prověřování znalostí absolventů. Konkrétní výukové materiály se do tohoto prostředí ukládají podle potřeb konkrétní školy a firmy, přičemž v něm mohou pracovat i studenti či učni.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v aktuálním Fashion Retail 3-4.2018…

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *